Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Jarosław, Jarosław
[Ogłoszenie] o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław

Jarosław, dnia 04.11.2015 r.OGŁOSZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany:

1) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Południe;

2) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ;
3) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Wschód.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. DzU z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. DzU z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jarosław:

1) Uchwały nr VII/87/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Południe;
2) Uchwały nr VII/88/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ;
3) Uchwały nr VII/89/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Wschód;

oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do ww. opracowań. Granice obszarów objętych sporządzeniem zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedstawiają załączniki graficzne zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jarosław, na stronie Urzędu Gminy Jarosław - BIP. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmian
planów i prognoz oddziaływania na środowisko. 

Wnioski dotyczące zmian ww. planów należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015 r. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski dotyczące prognoz oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@jaroslaw.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Jarosław. 

Wójt Gminy Jarosław Roman Kałamarz