Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 147/2018, Niedziela 27 maja 2018 r., Jana i Juliusza
Opublikowano
Przeworsk
[Ogłoszenie] Nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Zarzeczu
WÓJT GMINY ZARZECZE, 37-205 ZARZECZE, WOJ. PODKARPACKIE
ogłasza nabór na stanowisko
DYREKTORA CENTRUM KULTURY W ZARZECZU

1) Do konkursu na dyrektora Centrum Kultury w Zarzeczu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku, m.in.:
a) posiadają obywatelstwo polskie,
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
c) posiadają wykształcenie wyższe specjalistyczne w zakresie kultury,
d) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) cieszą się nieposzlakowaną opinią,
f) posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letni staż pracy w placówkach kultury,
g) posiadają umiejętność w zakresie organizacji i zarządzania instytucją,
h) posiadają znajomość zasad ekonomiczno-finansowych zarządzania instytucją kultury,
i) posiadają dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

2) Dodatkowo pożądane są:
a) 4-letni staż na stanowisku kierowniczym,
b) znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz znajomość programów UE w zakresie funduszy pomocowych,
c) doświadczenie w organizowaniu imprez masowych,
d) dyspozycyjność,
e) kreatywność i wysoka kultura osobista,
f) prawo jazdy kat. B, posiadanie własnego samochodu osobowego.

3) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
b) przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych,
c) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
d) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru,
e) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki,
f) sprawowanie opieki nad zabytkami, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu pałacowo-parkowego w Zarzeczu w zakresie jego utrzymania, konserwacji, pielęgnacji i propagowania w terenie jego cennych wartości zabytkowych poprzez:
- nadzór nad remontem, modernizacją i bieżącym utrzymaniem zespołu parkowo-pałacowego w Zarzeczu,
- współdziałanie z Muzeum Jarosławskim w zakresie funkcjonowania Oddziału Muzeum w Zarzeczu,
- współpracę ze Związkiem Rodowym Dzieduszyckich na forum Ośrodka Spotkań Krajowych i Międzynarodowych w Zarzeczu,
g) prowadzenie kroniki gminnej.

4) Wymagane dokumenty:
a) pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Zarzeczu,
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
d) odpisy/kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie i staż pracy (ewentualnie referencje, rekomendacje),
e) potwierdzone kopie świadectw pracy,
f) udokumentowane osiągnięcia i doświadczenia zawodowe,
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy,
h) oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
i) oświadczenie o niekaralności, w przypadku zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
j) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. DzU z 2014 r., poz. 1182 ze zm.”,
k) koncepcja funkcjonowania Centrum Kultury w Zarzeczu na najbliższe 4 lata.

5) Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną. Na żądanie komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest okazać do wglądu oryginały dokumentów. Przez złożenie dokumentów kandydat wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.

6) Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Dyrektora Centrum Kultury w Zarzeczu można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Zarzecze w godzinach pracy urzędu. Osobą uprawnioną do udzielenia informacji jest pan Tadeusz Kiełbowicz, Sekretarz Gminy Zarzecze.

7) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt powoła komisję konkursową (zwaną dalej komisją) zgodnie z przepisami prawa i określi tryb jej pracy.

8) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów,
II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

9) Oferty wraz z kompletem dokumentów należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu lub emailem i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Zarzeczu”, w terminie do dnia 12 listopada 2015 r. (do godz. 15.00) na adres: Urząd Gminy Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175, tel. (16) 640-15-29. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. Złożone dokumenty nie są zwracane.

10) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zarzecze oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.