Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 117/2018, Piątek 27 kwietnia 2018 r., Zyty i Teofila
Opublikowano
Przemyśl
[Komornik] Pierwsza licytacja nieruchomości (działek) położonych w miejscowości Siedliska

O G Ł O S Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24-11-2015 r. o godzinie 09.00 w sali nr 112 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami 368/6, 368/7, 368/8, 518 oraz 619/1 o łącznej powierzchni 4.32 ha; położonych w miejscowości Siedliska (obręb Siedliska) w gminie Medyka, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00090330/9. Poszczególne działki są niezabudowane i zgodnie z rejestrem gruntów stanowią:
- działka nr 368/6 o pow. 0,50 ha grunty orne (RIIIb na pow. 0,43ha; RV na pow. 0,07 ha),
- działka nr 368/7 o pow. 0,50 ha grunty orne – RIIIb,
- działki nr 368/8 o pow. 0,50 ha grunty orne – RIIIb,
- działki nr 518 o pow. 0,19 ha grunty orne (RIIIa na pow. 0,05 ha; RIV a na pow. 0,03 ha; RIV b na pow. 0,06 ha; RV na pow. 0,05 ha),
- działki nr 619/1 o pow. 2,63 ha grunty orne - RIII b,

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka przedmiotowe działki położone sa w obszarze terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, natomiast w stosunku do działki nr 619/1 podjęte zostały działania mające na celu zmianę ww. Studium w zakresie obejmującym wyznaczenie obszaru udokumentowanego terenu złoża kopaliny.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 105.898,00 zł. Cena wywołania na powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj: 79.423,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 10.589,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego: PKO BP SA O. Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146

nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium