Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl, Niziny
[Ogłoszenie] o licytacji nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły
Nieruchomość (działka) o powierzchni 0,2871 ha położona jest w Nizinach.

Wójt Gminy Orły informuje, że dnia 21 października 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły ul.Przemyska 3 i miejscowości Niziny zostało zamieszczone „ogłoszenie o drugim publicznym nieograniczonym przetargu ustnym (licytacji)” na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły w terenach przewidzianych pod budownictwo zagrodowe stanowiących własność Gminy Orły na podstawie księgi wieczystej nr PR1P/00071065/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowych w Przemyślu, położonych w Nizinach gmina Orły – oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:

- 147/2 o pow. 0,2871 ha za cenę wywoławczą netto w wysokości 90.000,00 (w tym VAT 0,00 zł). 

Przetarg odbędzie się dnia 26 listopada 2015 r. w sali nr Urzędu Gminy w Orłach przy ul. Przemyska 3 o godz. 10.00 na działki nr 147/2.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla działki 147/2, tj. 9.000,00 zł należy wpłacić do dnia 23 listopada 2015 r. do godz. 12.00 w kasie Urzędu Gminy w Orłąch lub na konto Gminy Orły nr
28 9113 1027 2005 3000 0045 0004 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy Oddział w Orłach.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w dni robocze w Urzędzie Gminy Orły ul. Przemyska 3 pokój nr 8 w godz. od 7.15 do 15.15 lub telefonicznie 16-6712693 w. 23. Osoba upoważniona do udzielania informacji Pani Grażyna Żukowicz – inspektor i Pan Jan Kasjan – geodeta gminny.