Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl
[Zarządzenie] Obowiązkowa deratyzacja na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
Dla zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl Prezydent Miasta Przemyśla wprowadza obowiązek przeprowadzenia w dniach: od 1 października do 30 października 2015r. deratyzacji nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla.

Zarządzenie Nr 368/2015

Prezydenta Miasta Przemyśla

dnia 18 września 2015r.

 

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( t. j. Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 uchwały Nr 271/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 12 grudnia 2012r. poz. 3115 z późn. zm.) po dokonaniu wymaganych uzgodnień z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przemyślu

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Dla zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl wprowadzam obowiązek przeprowadzenia w dniach:

     od 1 października do 30 października 2015r.

deratyzacji nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla.

2. Deratyzacji podlegają w szczególności:

1) obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i obsługi ludności;

2) budynki mieszkalne, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze;

3) obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów tj. altany na pojemniki do gromadzenia odpadów, zsypy i komory zsypowe;

4) korytarze piwniczne, strychy, węzły ciepłownicze, przyłącza wodociągowe itp.

 

§ 2

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami wymienionymi w §1 ust. 2 zobowiązane są do przeprowadzenia w terminie określonym w §1 ust. 1 deratyzacji, na własny koszt i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej firmie specjalizującej się w świadczeniu usług  w zakresie deratyzacji.

 

§ 3

1. Osoby i jednostki wymienione w §2, przed rozpoczęciem deratyzacji, obowiązane są do usunięcia z terenu nieruchomości wszelkich odpadów mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni.

2. Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać napraw wszelkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń.

 

§ 4

Osoby bezpośrednio przeprowadzające deratyzację winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt domowych, a w szczególności pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia.

 

§ 5

Czynności deratyzacyjne winny być przeprowadzone w następujący sposób:

1) w miejscach występowania lub zagrożenia występowaniem gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności, należy wyłożyć preparat do zwalczania gryzoni, uzupełniając  go w czasie trwania akcji, w miarę spożycia przez gryzonie;

2) miejsca wyłożenia preparatu do zwalczania gryzoni należy oznakować informacją: „UWAGA TRUCIZNA! NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA LUDZI I ZWIERZĄT!”

3) miejsca wyłożenia preparatu do zwalczania gryzoni powinny być stale nadzorowane;

4) po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni powinny zostać usunięte a miejsca i pomieszczenia gdzie przeprowadzono deratyzację uporządkowane;

5) w przypadku dalszego stwierdzenia obecności gryzoni, preparat do ich zwalczania należy wykładać aż do momentu, kiedy przestanie być zjadany przez gryzonie.

 

§ 6

Gryzonie i inne zwierzęta padłe w czasie deratyzacji oraz znalezione po jej zakończeniu powinny zostać w ciągu 12 godzin usunięte przez osoby przeprowadzające deratyzację.

 

§ 7

1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2) Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Komendantowi Straży Miejskiej w Przemyślu.

3) Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP, na tablicach i słupach ogłoszeniowych, w prasie lokalnej i na stronie internetowej miasta.

 

 

                                                                                                PREZYDENT
                                                                                         MIASTA PRZEMYŚLA
 
                                                                                             mgr Robert Choma
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium