Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] Badanie sprawozdania finansowego PWiK
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z .o.o. zaprasza do składania ofert na ,,Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z .o.o. za 2015 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem’’.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  sp. z .o.o. zaprasza do składania ofert na ,,Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z .o.o. za 2015 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem’’.

 1. Oferta powinna zawierać w szczególności:
  1. wskazanie konkretnej osoby biegłego rewidenta, która będzie przeprowadzała badanie.
  2. informację o posiadanym doświadczeniu w branży komunalnej i wodociągowej osoby wskazanej do przeprowadzenia badania,
  3. określenie ceny netto za przeprowadzenia badania wraz z projektem umowy,
  4. wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
  5. poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
 2. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zakończenia badania, przedłożenie opinii i raportu do dnia 18.03.2016 r.
 3. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,BILANS 2015” należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Rokitniańskiej 4, w terminie do dnia 20.10.2015 r. do godz. 14.30.

 

Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać u Głównego Księgowego w siedzibie Spółki:

Nr tel. 16 678-32-59 w. 33, ne faxu 16 678-32-59 w. 37, e-mail ek@pwik.przemysl.pl

 

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy, nie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.