Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Jarosław
[Obwieszczenie] o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jarosław – Obszar Północ dotyczy części terenu oznaczonego symbolem 2.ZI.5 we wsi Pełkinie w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszego obwieszczenia.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j., DzU z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jarosław Uchwały nr VIII/102/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowania. 

Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jarosław – Obszar Północ dotyczy części terenu oznaczonego symbolem 2.ZI.5 we wsi Pełkinie w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszego obwieszczenia.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski dotyczące zmiany planu należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2015 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@jaroslaw.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Jarosław.

Wójt Gminy Jarosław Roman Kałamarz