Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] Druga licytacja nieruchomości należących do Gminy Orły
w postaci działek na terenach przewidzianych pod uprawy rolne.

Wójt Gminy Orły informuje, że dnia 23 września 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły ul. Przemyska 3 i miejscowości Niziny zostało zamieszczone „ogłoszenie o drugim publicznym nieograniczonym przetargu ustnym (licytacji)” – na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły w terenach przewidzianych pod uprawy rolne stanowiących własność Gminy Orły na podstawie księgi wieczystej nr PR1P/00061264/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przemyślu, położonych w Nizinach Gmina Orły – oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:

99/2 o pow. 0,2388 ha za cenę wywoławczą netto w wysokości 9.000,00 zł (w tym VAT 0,00 zł)

Przetarg odbędzie się dnia 23 października 2015 r. w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach przy ul. Przemyskiej 3, o godz. 10.00. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla działki 99/2 tj. 900,00 należy wpłacić do dnia 19 października 2015 r. do godz. 12.00 w kasie Urzędu Gminy w Orłach lub na konto Gminy Orły Nr 28 9113 1027 2005 3000 0045 0004 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy oddział w Orłach.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w dni robocze w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3 pokój nr 8 w godz. od. 7.15 do 15.15 lub telefonicznie 16-6712693 w. 23.

Osoba upoważniona do udzielania informacji Pani Grażyna Żukowicz – inspektor i Pan Jan Kasjan – geodeta gminny.