Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 174/2018, Sobota 23 czerwca 2018 r., Wandy i Zenona
Opublikowano
Przemyśl
[Komornik] Druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę rolną nr 706
o powierzchni 0,59 ha, położoną w miejscowości Kosienice w gminie Żurawica.

O G Ł O S Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33, tel. 16 6786752) ogłasza na podstawie art. 955 kpc, że w dniu 7 października 2015 r., o godz. 11.30 w sali nr 103 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

D R U G A      L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej działkę nr 706 położoną w miejscowości Kosienice w gminie Żurawica, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00025673/9. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,59 ha, nieruchomość jest niezabudowana, zgodnie z rejestrem gruntów stanowi grunty orne – R I. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żurawica przedmiotowa działka położona jest w obszarze projektowanych terenów osiedleńczych z usługami rozproszonymi. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 32.627,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 21.751,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 3262,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego:

PKO BP SA O. Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.