Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 143/2018, Środa 23 maja 2018 r., Iwony i Dezyderego
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg ofertowy] na ustanowienie odrębnej własności lokalu
Lokal o powierzchni 64,96 m 2 składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. oraz balkonu typu loggia, usytuowany na parterze. Pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 6,70 m 2.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA„PŁYTA” w Przemyślu ogłasza przetarg ofertowy

NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 12 położonego w Przemyślu przy ul. Ofiar Katynia 2A


Lokal o powierzchni 64,96 m 2 składa sie z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. oraz balkonu typu loggia, usytuowany na parterze. Pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 6,70 m2


Cena wywoławcza 137.000,00zł (słownie: sto trzydziesci siedem tysiecy)


Lokal można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 - 14.00 , po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z administratorem tel.166780049

Uczestnik przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 7000zł (słownie: siedem tysięcy złotych) w terminie do dnia 25.09.2015 r. na konto Spółdzielni NR: 17 1050 1546 1000 0022 6183 0844.

Oferty z cena nabycia nalezy składac w biurze Spółdzielni w zamknietych kopertach z dopiskiem „Przetarg” do dnia 28 września 2015 r. do godz. 12.00 . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ofiar Katynia 4 w Przemyślu. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Kwotę ustaloną w wyniku przetargu wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić w terminie 30 dni od daty przetargu. Niedotrzymanie tego terminu traktowane będzie jako rezygnacja i spowoduje przepadek wniesionego wadium. Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia prawa odrębnej własności lokalu.Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia własności lokalu, koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksiegowym orazpodatki obciazaja osobe wygrywajaca przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.