Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Przemyśl, Gmina Orły
[Ogłoszenie] o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zadąbrowie III”.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Orły o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zadąbrowie III”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami ) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zadąbrowie III” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.09.2015 r. do 8.10.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Orły w godzinach od 7.15 do 15.15 w poniedziałek od 8.00 do 16.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6.10.2015 r. w Urzędzie Gminy Orły o godzinie 13.00 w sali nr 9.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Orły z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2015 r. Jednocześnie, informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Zadąbrowie III” podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Wójta Gminy Orły w nieprzekraczalnym terminie do 23.10 2015 r. Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Orły.