Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 109/2018, Czwartek 19 kwietnia 2018 r., Adolfa i Tymona
Opublikowano
Przemyśl
[Uchwała] nr 159/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do zarządów osiedli na terenie miasta Przemyśla.

Uchwała nr 159/2015
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 27 sierpnia 2015 r.


w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do zarządów osiedli na terenie miasta Przemyśla.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) - Rada Miejska w Przemyślu 
postanawia:

§1
Zarządza się przeprowadzenie ponownych wyborów do Zarządu Osiedla nr 14 „Słowackiego” oraz Zarządu Osiedla nr 19 „Krakowskie” z uwagi na braku kworum w pierwotnym terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej w Przemyślu nr 37/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do zarządów osiedli na terenie miasta Przemyśla, w terminach:
1. Zarząd Osiedla nr 14 „Słowackiego” w dniu 21 września 2015 roku, godzina 17.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, ul. Sobótki 23. Liczba uprawnionych do głosowania: 516 osób.
2. Zarząd Osiedla nr 19 „Krakowskie” w dniu 22 września 2015 roku, godzina: 17.00 w siedzibie Zarządu Osiedla nr 19 „Krakowskie”, ul. Chrobrego 64. Liczba uprawnionych do głosowania: 1007 osób.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Robert Bal
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium