Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Przemyśl, Gmina Medyka, Hureczko
[Obwieszczenie] o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hureczko.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy MedykaDziałając na podstawie art. 39 ust. 1-5 art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hureczko. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski dotyczące mpzp miejscowości Hureczko na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, 37-732 Medyka 288, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.