Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 143/2018, Środa 23 maja 2018 r., Iwony i Dezyderego
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 199) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl zwanego dalej studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 16.09.2015 r. do dnia 6.10.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl w godzinach od 7.30 do 15.30. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany nr 2 studium odbędzie się w dniu 22.09.2015 r. w Urzędzie Gminy Przemyśl o godzinie 9.00, w pokoju nr 210. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany nr 2 studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przemyśl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2015 r.

 Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (tekst jednolity DzU z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Wójta Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do 20.10.2015 r. 

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Przemyśl.

Wójt Gminy Przemyśl