Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Przemyśl, BOLESTRASZYCE
[Przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych, położonych w miejscowości Bolestraszyce, stanowiących własność Gminy Żurawica.

WÓJT GMINY ŻURAWICA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku – „o gospodarce nieruchomościami” (DzU z 2015, poz. 782 tekst jednolity), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. – „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” (tekst jednolity DzU z 2004 r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Żurawica nr V/32/15 z dnia 20 lutego 2015 r. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Bolestraszyce, stanowiących własność Gminy Żurawica.

Oznaczenie
nieruchomości
w
ewidencji
gruntów
numer
Księgi
Wieczystej
powie-
-rzchnia
położenie przeznaczenie
w planie zagospodarowania
cena
wywoławcza
nieruchomości
(brutto)
1567/1 PR1P/
00051711/
9
0,3641
ha
Bolestraszyce brak
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
20.159,00

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2015 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, pokój nr 14. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 1567/1 o pow. 0,3641 ha, położonej w miejscowości Bolestraszyce – gmina Żurawica w kwocie 2016,00 zł należy wpłacić do dnia 24 września 2015 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004. Wadium wniesione przez osobę, która nie wygra przetargu, zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, wliczone jest na poczet ceny nabycia. Jeśli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącymi przedmiotem przetargu, w przypadku konieczności wznowienia granic potencjalny nabywca zobowiązuję się do wykonania tej czynności na własny koszt. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 14 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36