Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przeworsk, Rudka, Gmina Sieniawa, Leżachów
[Przetarg] na sprzedaż nieruchomości
położonych w miejscowości Leżachów i Rudka. Przedmiotem przetargu są działki rolno – leśne, działki rolne oraz nieruchomość rolna.

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  SIENIAWA

 

            działając  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (jednolity  tekst  Dz. U. z  2015 r. poz. 782)  oraz  na  podstawie  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  (Dz. U. z  2014 r.   poz. 1490)

ogłasza  co  następuje:

 

1. Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Sieniawa  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  położonych w  miejscowości  Leżachów  i  Rudka,  stanowiących  własność  Gminy  Sieniawa,  nieobciążonych  prawem  osób  trzecich.

 

2. Przedmiotem  przetargu  jest:

  -  działka  rolno – leśna  położona  w  miejscowości  Leżachów,  oznaczona  w  ewidencji  gruntów  nr  704  o  pow. 0.75 ha,  ujawniona  w  KW  PR2R/00009673/ 9 cena  wywoławcza  wynosi  15 000,00 zł, wadium  wynosi  1 500,00 zł

 

  -  nieruchomość  rolna  składająca  się  z  działek  położonych  w  miejscowości  Leżachów,  oznaczonych  w  ewidencji  gruntów  nr 708/1 o pow. 1,42 ha  i  nr 708/2 o pow. 0,16 ha,  ujawniona  w  KW  PR2R/00009673/9 cena  wywoławcza  wynosi  35 000,00 zł , wadium  wynosi   3 500,00 zł

 

  -  działka  rolno – leśna  położona  w  miejscowości  Leżachów,  oznaczona  w  ewidencji  gruntów  nr  709  o  pow. 2,07 ha,  ujawniona  w  KW  PR2R/00009673/9  cena  wywoławcza  wynosi  30 000,00 zł ; wadium  wynosi  3 000,00 zł

 

  -  działka  rolna  położona  w  miejscowości  Rudka,  oznaczona  w  ewidencji  gruntów  nr  226/2  o  pow. 0.28 ha,  ujawniona  w  KW  PR2R/00000486/8  cena  wywoławcza  wynosi  5 000,00 zł ; wadium  wynosi       500,00 zł

 

 3. Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  01.09.2015 r.  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy w  Sieniawie  o  godz.  10ºº .  

 

4.  Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłacenie  gotówką  wadium  w  wysokości  10 %  ceny  wywoławczej  do  Kasy  tutejszego  Urzędu  lub  na  rachunek  bankowy Nr  76 1560 0013 2383 7207 6000 0004  GETIN  NOBLE  BANK  w  terminie  do  dnia  27.08.2015 r.  W  przypadku  wpłaty  wadium  przelewem,  wymagana  kwota  winna  znajdować  się  na  wskazanym  koncie  w  dniu  27.08.2015 r.

 

5.  W  przetargu  mogą  uczestniczyć  osoby  fizyczne  i  prawne. Osoby  fizyczne  uczestniczące  w  przetargu  powinny  posiadać  dokument  tożsamości  i dowód  wpłaty  wadium.  Przedstawiciele  osób  prawnych  przystępujących  do  przetargu  zobowiązani  są  posiadać  dokument  tożsamości,  dowód  wpłaty  wadium,  upoważnienie do  reprezentowania  tej  osoby  prawnej  na  przetargu  oraz  przedłożyć Komisji Przetargowej  aktualny  wypis  z  właściwego  rejestru  handlowego   potwierdzający  status firmy.  Nabycie  nieruchomości  przez  cudzoziemców  może  nastąpić  w  przypadku  uzyskania  zezwolenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji,  jeżeli  wymagają  tego  przepisy  ustawy  z  dnia  24 marca 1920 r.  o  nabywaniu  nieruchomości  przez  cudzoziemców  (jedn.  tekst  Dz. U. z  2004 r.  Nr  167, poz. 1758  z  późn. zm.).

 

6. Osoby  zamierzające  uczestniczyć  w  przetargu  zobowiązane  są  złożyć  do  komisji przetargowej  przed  przetargiem  oświadczenie,  że  w  przypadku  potrzeby  wznowienia  granic  danej  nieruchomości  uczestnik  zobowiązuje  się  do  zlecenia  wykonania  tej  czynności  na  własny  koszt.

 

7. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygra  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  zakupu,  natomiast  pozostałym  uczestnikom  zostanie  ono  zwrócone  po  zakończeniu  przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  zamknięcia  lub  odwołania  przetargu.

 

8. Wpłacone  wadium  ulega  przepadkowi  w  razie  uchylenia  się  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygra  od  zawarcia  umowy  sprzedaży.

 

9. Uczestnik  przetargu  może  zaskarżyć  czynności  związane  z  przeprowadzeniem  przetargu  do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Sieniawa  w  terminie  7  dni  od  daty  zamknięcia  przetargu. 

 

10. Szczegółowe  informacje  o  przedmiocie  i  warunkach  przetargu  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Sieniawie  tel. 16  622 70 63  wew. 34.

 

11. Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Sieniawa  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu  z  ważnych  powodów.

 

 

Sieniawa,  dnia  30.07.2015 r.

nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium