Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 173/2018, Piątek 22 czerwca 2018 r., Pauliny i Flawiusza
Opublikowano
Przeworsk, Dobra, Gmina Sieniawa
[Przetarg] Na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w miejscowości Dobra, gm. Sieniawa, stanowiących własność Gminy Sieniawa, nieobciążonych prawem osób trzecich. Przedmiotem przetargu jest działka rolno-leśna oraz działki leśne.

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  SIENIAWA

 

            działając  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (jednolity  tekst  Dz. U.  z  2015 r.  poz. 782)  oraz  na  podstawie  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  (jednolity  tekst     Dz. U. z  2014 r.  poz. 1490  z  późn. zm.)

 

ogłasza  co  następuje:

 

1. Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Sieniawa  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych położonych  w  miejscowości  Dobra,  gm.  Sieniawa,  stanowiących  własność  Gminy Sieniawa,  nieobciążonych  prawem  osób  trzecich.

 

2. Przedmiotem  przetargu  jest:

 

1)  działka  rolno – leśna,  oznaczona  w  ewidencji  gruntów  nr  486/2 o pow. 39,54 ha  ujawniona  w  KW  PR2R/00000515/1,  położona  w  miejscowości  Dobra  w  stosunkowo  małej  odległości  od  drogi  wojewódzkiej  relacji  Sieniawa – Oleszyce,  przy  kompleksie  leśnym  PGL,  przeważającą  powierzchnię  stanowi  las  o  gatunku  dominującym  sosny – pojedyncze  zmieszanie  gatunkowe  stanowi  brzoza,  olcha,  dąb,  buk,  działka  jest  dobrze  zagospodarowana  (zgodnie  z  planem  urządzania  lasu)  a  położenie  w  sąsiedztwie  terenów  zabudowanych  stwarza  możliwość  oddziaływania  infrastruktury  technicznej        a  to: dojazd  drogą  asfaltową,  sieć  wodociągowa  i  gazowa,  dobre  warunki  zrywki.

Cena  wywoławcza  wynosi  1 950 000,00 zł  wadium  wynosi  195 000,00 zł

2)  działki  leśne,  oznaczone  w  ewidencji  gruntów  nr  481 o pow. 11,17 ha  i  nr  483         o  pow. 7,94 ha,  ujawnione  w  KW  PR2R/00007805/0,  położone  w  miejscowości  Dobra,  przy  drodze  wojewódzkiej  relacji  Sieniawa – Oleszyce,  bezpośrednio  przy  kompleksie  lasów  PGL,  stanowiące  las  o  gatunku  dominującym  sosny – pojedyncze  zmieszanie  gatunkowe  stanowi  brzoza,  dąb,  buk,  objęty  planem  urządzania  lasu,  dobrze  położony    i  zagospodarowany,  posiadający  dobre  warunki  zrywki.

Cena  wywoławcza  wynosi  720 000,00 zł            (dz. 481)         wadium  wynosi  72 000,00 zł

Cena  wywoławcza  wynosi  360 000,00 zł            (dz. 483)         wadium  wynosi  36 000,00 zł

Na  obszarze  wsi  Dobra,  gdzie  położone  są  w/w  działki  nie  ma  aktualnie  obowiązującego  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.

3.  Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  02.10.2015 r.  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy     w  Sieniawie  o  godz.  10 ºº .

 

4.  Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłacenie  gotówką  wadium  w  wysokości 10 %  ceny  wywoławczej  do  Kasy  tutejszego  Urzędu  lub  na  rachunek  bankowy Nr  76 1560 0013 2383 7207 6000 0004  GETIN  NOBLE  BANK   w  terminie  do  dnia  28.09.2015 r.  W  przypadku  wpłaty  wadium  przelewem,  wymagana  kwota winna  znajdować  się  na  wskazanym  koncie  w  dniu  28.09.2015 r.

 

5.  W  przetargu  mogą  uczestniczyć  osoby  fizyczne  i  prawne. Osoby  fizyczne  uczestniczące  w  przetargu  powinny  posiadać  dokument  tożsamości i  dowód  wpłaty  wadium.  Przedstawiciele  osób  prawnych  przystępujących  do przetargu  zobowiązani  są  posiadać  dokument  tożsamości,  dowód  wpłaty  wadium,  upoważnienie  do  reprezentowania  tej  osoby  prawnej  na  przetargu  oraz  przedłożyć Komisji  Przetargowej  aktualny  wypis  z  właściwego  rejestru  handlowego potwierdzający  status  firmy. 

 Nabycie  nieruchomości  przez  cudzoziemców  może  nastąpić  w  przypadku  uzyskania zezwolenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji,  jeżeli  wymagają  tego przepisy  ustawy  z  dnia  24 marca 1920 r.  o  nabywaniu  nieruchomości  przez cudzoziemców  (jedn.  tekst  Dz. U. z  2004 r.  Nr  167, poz. 1758  z  późn. zm.).

 

6. Osoby  zamierzające  uczestniczyć  w  przetargu  zobowiązane  są  złożyć  do  komisji przetargowej  przed  przetargiem  oświadczenie,  że  w  przypadku  potrzeby  wznowienia  granic  danej  nieruchomości  uczestnik  zobowiązuje  się  do  zlecenia  wykonania  tej czynności  na  własny  koszt.

 

7. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygra  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  zakupu,  natomiast  pozostałym  uczestnikom  zostanie  ono  zwrócone  po  zakończeniu  przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3  dni   od  dnia  zamknięcia  lub  odwołania  przetargu.

 

8. Wpłacone  wadium  ulega  przepadkowi  w  razie  uchylenia  się  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygra  od  zawarcia  umowy  sprzedaży.

 

9. Uczestnik  przetargu  może  zaskarżyć  czynności  związane  z  przeprowadzeniem  przetargu  do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Sieniawa  w  terminie  7  dni  od  daty  zamknięcia  przetargu. 

 

10. Szczegółowe  informacje  o  przedmiocie  i  warunkach  przetargu  można  uzyskać  w  Urzędzie  miasta  i  Gminy  w  Sieniawie  tel. 16  622 70 63  wew. 34.

 

11. Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Sieniawa  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu  z  ważnych  powodów.

 

 

 

Sieniawa,  dnia  29.07.2015 r.