Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl, Przemyśl
[Przetarg] Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PŁYTA” w Przemyślu

 ogłasza przetarg ofertowy

NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 12
położonego w Przemyślu przy ul. Ofiar Katynia 2A.


Lokal o powierzchni 64,96 m2  składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. oraz balkonu typu loggia, usytuowany na parterze. Pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 6,70 m2

Cena wywoławcza 137.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy).


Lokal można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z administratorem, tel. 16 6780049.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 7 000zł (słownie: siedem tysięcy złotych) w terminie do dnia 21.08.2015 r. na konto Spółdzielni nr: 17 1050 1546 1000 0022 6183 0844.

Oferty z ceną nabycia należy składać w biurze Spółdzielni w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” do dnia 24 sierpnia 2015 r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ofiar Katynia 4 w Przemyślu.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Kwotę ustaloną w wyniku przetargu wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić w terminie 30 dni od daty przetargu. Niedotrzymanie tego terminu traktowane będzie jako rezygnacja i spowoduje przepadek wniesionego wadium. Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia prawa odrębnej własności lokalu. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia własności lokalu, koszty sądowe w postępowaniu wieczysto- księgowym oraz podatki obciążają osobę wygrywającą przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.