Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Przemyśl, Gmina Przemyśl
[OBWIESZCZENIE] Zmiana Studium
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMYŚL 
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. DzU z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. DzU z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), 

zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Przemyśl Uchwały nr XII/45/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. DzU z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. DzU z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Przemyśl, 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 26 sierpnia 2015 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi (i wnioski) wniesione  w formie elektronicznej na adres: inwestycje@gminaprzemysl.home.pl

1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r., o podpisie elektronicznym (DzU 2001 nr 130 poz. 1450) lub,

2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU 2014 poz.
1114) lub,

3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU 2014 poz. 1114).

Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: inwestycje@ gminaprzemysl.home.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium