Życie Podkarpackie nr 31/2020 Życie Podkarpackie nr 31/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 218/2020, Środa 5 sierpnia 2020 r., Marii i Stanisławy
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o o podjęciu przez Radę Gminy Dubiecko uchwały nr 119/XXII/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku zmienionej uchwałą nr 131/XXV/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niena
Dubiecko
O B W I E S Z C Z E N I E
Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1-5 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Gminy Dubiecko uchwały nr 119/XXII/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku zmienionej uchwałą nr 131/XXV/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nienadowa Dolna I”.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i składać uwagi i wnioski do przedmiotowych opracowań w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:
- Wójt Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko,
- sekretariat@dubiecko.pl,
w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku.
Przedmiotowe uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Dubiecko
nr 31/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium