Życie Podkarpackie nr 30/2020 Życie Podkarpackie nr 30/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 216/2020, Poniedziałek 3 sierpnia 2020 r., Lidii i Augusta
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o drugiej licytacji nieruchomość gruntowa nr działki 177/2 o pow. 0,10 ha położonej w Krasice 37-741 Krasiczyn posiadająca KW nr PR1P/00048844/6 (Przemyśl)
Przemyśl
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska Zastępca Komornik Sądowy Mariusz Stasiak zawiadamia, że w dniu 17.07.2020 r., o godz 13.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przemyślu sala nr 103 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa nr działki 177/2 o pow. 0,10 ha położonej w Krasice 37-741 Krasiczyn posiadająca KW nr PR1P/00048844/6 w Sądzie Rejonowym w PRZEMYŚLU. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5.960,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 3.973,33 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. kwotę: 596,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na konto komornika: Bank BGŻ 29 2030 0045 1110 0000 0237 0360 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.