Życie Podkarpackie nr 30/2020 Życie Podkarpackie nr 30/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 217/2020, Wtorek 4 sierpnia 2020 r., Dominika i Protazego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych, położonych w miejscowości Bolestraszyce, stanowiących własność Gminy Żurawica (Żurawica)
Żurawica
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
WÓJT GMINY ŻURAWICA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Bolestraszyce, stanowiących własność Gminy Żurawica:

Miejscowość

Ozn. KW

Numer działki

Powierzchnia

[ha]

Klasa gruntu

Cena wywoławcza [zł] (netto) + VAT

Wysokość

Wadium [zł]

Bolestraszyce

 

KW

PR1P/00055145/8

Prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu

752/191

0,1201

Ps III

43 000,00 zł

4 300,00

752/192

0,1166

45 000,00 zł

4 500,00

752/193

0,1122

40 000,00 zł

4 000,00

752/223

0,1013

36 000,00 zł

3 600,00

752/224

0,1371

49 000,00 zł

4 900,00

752/225

0,1428

55 000,00 zł

5 500,00 

752/226

0,1424

51 000,00 zł

5 100,00

752/227

0,1813

64 000,00 zł

6 400,00

752/228

0,1442

51 000,00 zł

5 100,00

752/229

0,1295

50 000,00 zł

5 000,00

752/230

0,1563

61 000,00 zł

6 100,00

Do ceny wywoławczej będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %
 
Dla terenu, na którym położone są nieruchomości opisane w pkt 1 został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bolestraszyce I/2009”. Zgodnie z treścią tego planu, działki leżą na terenie oznaczonym symbolem 1 MN i 2 MN – tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. (wtorek) o godzinie. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-700 Żurawica, pokój nr 17 i prowadzony będzie według kolejności w tabeli. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium, które zostało określone w tabeli. Wadium należy wpłacić do dnia: 14.02.2020 r. 
Wadium może być wniesione w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy
w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, zgodnie z tabelą. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy Żurawica.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica – ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, na stronie Gminy Żurawica w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go w Sołectwie Bolestraszyce.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 17 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36.