Życie Podkarpackie nr 30/2020 Życie Podkarpackie nr 30/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 217/2020, Wtorek 4 sierpnia 2020 r., Dominika i Protazego
Opublikowano
Lubaczów
[Ogłoszenie] o III ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubaczowie przy ul. Technicznej (Lubaczów)
Lubaczów
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Miasta Lubaczowa
ogłasza III ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Miejskiej Lubaczów, położonych w Lubaczowie  przy ul. Technicznej
I przetarg ogłoszony był na dzień 10.09.2019 r.
II przetarg ogłoszony był na dzień 27.11.2019
 

nr działki zbywanej

powierzchnia (w m2)

cena wywoławcza brutto (w zł)

wadium

(w zł)

minimalne postąpienie

(w zł)

termin przetargu

5769/1

5 226

85 880,00

8 600,00

860,00

18.02.2020 r. godz. 900

5769/2

5 219

88 730,00

8 900,00

890,00

18.02.2020 r. godz. 930

5769/4

5 424

84 040,00

8 500,00

850,00

18.02.2020 r. godz. 1000

 
Dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubaczowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr PR1L/00026010/7. Nieruchomości są wolne od obciążeń.
W oparciu o zapis w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego m. Lubaczowa w/w nieruchomości położone są w terenach  produkcyjno – usługowych i usług handlowych, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, Podstrefa Lubaczów.
Dodatkowo nabywca ponosi koszt sporządzenia aktu notarialnego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie lub przelewem na konto  w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 w terminie do dnia 13 lutego 2020 r. - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
 
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/.
 
 
Należność za nieruchomość, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca, ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy  zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,
  warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium,
- dokument potwierdzający tożsamość,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.
Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia aktu notarialnego spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy, z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.
 
 
 
 
nr 30/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium