Życie Podkarpackie nr 30/2020 Życie Podkarpackie nr 30/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 217/2020, Wtorek 4 sierpnia 2020 r., Dominika i Protazego
Opublikowano
Lubaczów
[Ogłoszenie] Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza II ustny nieograniczony przetarg położonej w Lubaczowie przy ul. Technicznej (Lubaczów)na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Lubaczów
O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Miasta Lubaczowa
ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Lubaczów, położonej w Lubaczowie  przy ul. Technicznej
I przetarg ogłoszony był na dzień 10.12.2019r.
 

nr działki zbywanej

powierzchnia (w m2)

cena wywoławcza brutto (w zł)

wadium

(w zł)

minimalne postąpienie

(w zł)

termin przetargu

5769/5

5 553

     102 080,00

     10 300,00

    1 100,00

18.02.2020 r. godz. 1030

 
Dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubaczowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr PR1L/00026010/7. Nieruchomości są wolne od obciążeń.
W oparciu o zapis w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego m. Lubaczowa w/w nieruchomości położone są w terenach  produkcyjno – usługowych i usług handlowych, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, Podstrefa Lubaczów.
Dodatkowo nabywca ponosi koszt sporządzenia aktu notarialnego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie lub przelewem na konto  w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 w terminie do dnia 13 lutego 2020r. - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
 
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/.
 
 
Należność za nieruchomość, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca, ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy  zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,
  warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium,
- dokument potwierdzający tożsamość,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.
Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia aktu notarialnego spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy, z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.
 
 
 
 
nr 30/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium