Życie Podkarpackie nr 30/2020 Życie Podkarpackie nr 30/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 217/2020, Wtorek 4 sierpnia 2020 r., Dominika i Protazego
Opublikowano
Lubaczów
[Ogłoszenie] o III ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów (Lubaczów)
Lubaczów
 

Burmistrz Miasta Lubaczowa
ogłasza III ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Miejskiej Lubaczów, położonych w Lubaczowie na osiedlu przy ul. Starzyny

Nieruchomości zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubaczowa położone są  na terenie przeznaczonym dla   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

I  przetarg ogłoszony był na dzień 17.07.2019r.

II przetarg ogłoszony był na dzień 29.10.2019r.

nr działki zbywanej

powierzchnia (w m2)

cena wywoławcza brutto (w zł)

w tym VAT             (w zł)

Wadium   (w zł)

minimalne postąpienie     (w zł)

termin przetargu

4359/118

1117

40 760,00

7 621,79

4 100,00

410,00

11.02.2020r. godz. 900

4359/119

1138

42 790,00

8 001,38

4 300,00

430,00

11.02.2019r. godz. 930

4359/120

1146

42 930,00

8 027,56

4 300,00

        430,00

11.02.2020r. godz. 1000

4359/121

1154

42 090,00

7 870,49

4 300,00

430,00

11.02.2020r. godz. 1030

4359/124

1146

44 330,00

8 289,35

4 500,00

450,00

11.02.2020r. godz. 1100

4359/125

1154

44 630,00

8 345,45

4 500,00

450,00

11.02.2020r. godz. 1130

4359/126

1162

43 610,00

8 154,71

4 400,00

440,00

11.02.2020r. godz. 1200

4359/127

1213

42 250,00

7 900,41

4 300,00

430,00

11.02.2020r. godz. 1230

4359/128

1209

44 420,00

 8 306,18

4 500,00

450,00

11.02.2020r. godz. 1300

Dodatkowo nabywca ponosi  koszt sporządzenia aktu notarialnego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 w terminie do 06 lutego 2020r. - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/.


Należność za nieruchomość, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca, ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy  zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,
-  warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium,
- dokument potwierdzający tożsamość,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.
Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia aktu notarialnego spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy, z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.