Życie Podkarpackie nr 32/2020 Życie Podkarpackie nr 32/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 225/2020, Środa 12 sierpnia 2020 r., Klary i Hilarego
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Medyka (Medyka)
Medyka

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Medyka

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Medyka wraz prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
w dniach od 12.12.2019 r. do 3.01.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, Medyka 288, 37-732 Medyka, w pokoju nr 38, I piętro, w godzinach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Medyka.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, Medyka 288, 37-732 Medyka, w pokoju nr 38, I piętro, o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Medyka na adres Urzędu Gminy Medyka, Medyka 288, 37-732 Medyka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2020 r.
Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Medyka, Medyka 288, 37-732 Medyka, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: medyka@medyka.itl.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2020 r.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Medyka. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Medyka za pomocą e-mail: rodo_medyka@medyka.itl.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Medyka

nr 32/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium