Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 158/2020, Sobota 6 czerwca 2020 r., Pauliny i Laury
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o konkursie na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu (Przemyśl)
Przemyśl

O G Ł O S Z E N I E
Rada Nadzorcza Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu, działając na podstawie §100 ust 1 pkt 15 Statutu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, §3 pkt 15 „Regulaminu Rady Nadzorczej Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” oraz „Regulaminu wyboru członków Zarządu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”
ogłasza
KONKURS na stanowisko ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DS. GOSPODARKI ZASOBAMI
MIESZKANIOWYMI Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu z siedzibą przy Wyb. Ojca św. Jana Pawła II 70.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
1. być członkiem Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
2. wyższe wykształcenie, preferowane wykształcenie wyższe techniczne,
3. minimum 10-letni staż pracy zgodny z wykształceniem, w tym co najmniej 5-letni staż na stanowisku kierowniczym,
4. dodatkowym atutem będą kwalifikacje zarządcy nieruchomości,
5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,
6. oraz wykazać się :
- znajomością prawa spółdzielczego oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
- znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz podstawową wiedzą z zakresu prawa pracy
7. Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwa karno-skarbowe, oraz nie może toczyć się przeciwko nim postępowanie karne lub karno-skarbowe
8. Kandydaci nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stosownie do art 56 §3 prawo spółdzielcze oraz zgodnie z art 57 ustawy prawo spółdzielcze nie mogą być krewnymi lub powinowatymi członków Rady Nadzorczej
Oferta (zgłoszenie) kandydatów powinna zawierać:
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem /adres, telefon, e-mail/,
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. kserokopie certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
6. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
7. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz prawie do korzystania w pełni z praw publicznych,
8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu, dokumentom, przestępstwa karno-skarbowe oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe,
9. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub zaprzestania jej prowadzenia po wyborze oraz zgodnie z art 57 ustawy prawo spółdzielcze o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej,
10. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu wyboru członków Zarządu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
11. klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 r o ochronie danych osobowych ze zm ”
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu” należy składać do dnia 14.02.2020 r. do godz. 1300 w sekretariacie Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wyb. Ojca Świętego Jana Pawła II 70, Przemyśl. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2020 r.
2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w siedzibie Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 27.02.2020 r. od godz. 1630.
3. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego.
4. Z Regulaminem wyboru członków Zarządu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz z informacjami o Spółdzielni można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godzinach urzędowania.
5. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez wyłonienia kandydatów.

nr 22/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium