Życie Podkarpackie nr 2/2020	Życie Podkarpackie nr 2/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 19/2020, Niedziela 19 stycznia 2020 r., Henryka i Mariusza
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg z ogłoszenia] o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żurawica, stanowiącej własność Gminy Żurawica (Żurawica)
Żurawica

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
WÓJT GMINY ŻURAWICA
Ogłasza II przetarg ustny ograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
w miejscowości Żurawica, stanowiącą własność Gminy Żurawica

Miejscowość Numer
działki
Powierzchnia
[ha]
Księga Wieczysta Klasa
gruntu
Cena wywoławcza
(brutto-podatek VAT
zwolniony)
Wysokość
Wadium (brutto)
Żurawica 1899/10 0,0266 PR1P/00053789/0 Ps II 4500,00 zł 450,00 zł

Dla terenu, na którym położona jest działka, nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żurawica, obszar, na którym położona jest działka 1899/10, stanowi tereny osiedleńcze z usługami rozproszonymi.
Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 04.11.2019 r. (poniedziałek), o godzinie. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pokój nr 17. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi
nr 366/61, 366/49, 1858/3, z których zapewniony będzie bezpośredni dostęp do zbywanej nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium, które zostało określone w tabeli. Wadium należy wpłacić do dnia: 31.10.2019 r. Wadium
może być wniesione w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005 . W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, zgodnie z tabelą. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy Żurawica.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica – ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, na stronie Gminy Żurawica w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go w Sołectwie Żurawica. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 17 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36.