Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 157/2020, Piątek 5 czerwca 2020 r., Walerii i Bonifacego
Opublikowano
Lubaczów
[Ogłoszenie] o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej, stanowiącej niezabudowane działki położone w miejscowości Podlesina w gminie Narol (Lubaczów)
Lubaczów

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie Marcin
Saramaga - Kancelaria Komornicza w Lubaczowie nr I zawiadamia na
podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.10.2019 r.
o godz. 11.30
w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lubaczowie
w sali nr: 3 odbędzie się
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW PR1L/00012750/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności niezabudowanej działki nr 70 o powierzchni 1,1900 ha (N 0,0880 ha RIVa 0,7415 ha, RIVb 0,03002 ha, RV 0,0603 ha) oraz niezabudowanej działki nr 107 o powierzchni 0,7601 ha (RIVa 0,1451 ha, RIVb 0,5918 ha, RV 0,0232 ha) położonej w miejscowości Podlesina, gmina Narol – obszar wiejski, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, stanowiącej własność dłużnika: Chmielowiec Dariusz. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 39 100,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 29.325,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 3910,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Złożenie rękojmi jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Składa się ją w gotówce, przelewem na konto komornika NRB 41 1240 2584 1111 0000 3946 0631 lub przez złożenie książeczki oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do podjęcia wkładu odpowiadającego wysokości rękojmi.
Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

nr 22/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium