Życie Podkarpackie nr 30/2020 Życie Podkarpackie nr 30/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 217/2020, Wtorek 4 sierpnia 2020 r., Dominika i Protazego
Opublikowano
Jarosław
[Wyciąg z ogłoszenia] o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości budowlanych, położonych w obrębach Makowisko oraz Surochów (Jarosław)
Jarosław

WÓJT GMINY JAROSŁAW
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław.
OGŁASZA I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 10.10.2019 r.
w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro na sprzedaż:
- o godz. 10.00 na sprzedaż – nieruchomości budowlanej zabudowanej gospodarczym do rozbiórki położonej w obrębie Makowisko – oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 527/1 o pow. 0,38 ha – uwidoczniona w KW PR1J/00055650/5 – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Wschód” położona częściowo w konturze o symbolu 2.RM.14 – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych i częściowo w konturze o symbolu 1.KDL.1 – tereny dróg publicznych. Cena wywoławcza wynosi 87400,00 zł brutto – wadium wynosi 9000,00 zł.
- o godz. 10.03 na sprzedaż –
sprzedaż nieruchomości budowlanej zabudowanej budynkiem starej kotłowni, położonej w obrębie Surochów – oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 365/119 o pow. 0,0427 ha – uwidocznione w KW PR1J/00077186/1 – wg MPZP „Obszar Wschód” położona częściowo w konturze o symbolu 1.MW.4 - tereny zabudowy wielorodzinnej z podst. przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i częściowo w konturze o symbolu 1.KDD.17 – teren dróg publicznych klasy dojazdowe. Cena wywoławcza wynosi 40300,00 zł brutto – wadium wynosi 5000,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 06.10.2019 r. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Gminy Jarosław lub na rachunek bankowy Gminy Jarosław w BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Jarosław Nr 03 2030 0045 1110 0000 0094 6480 – podając miejscowość i nr działki na którą jest wpłacane wadium (decyduje data wpływu wadium na konto Gminy Jarosław).
Pełna treść ogłoszenia o przetargach została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, a ponadto została opublikowana na stronie internetowej Gminy Jarosław http://www.jaroslaw.samorzad.pl/ w zakładce Ogłoszenia i przetargi i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarosław http://www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Przetargi/2Przetargi na nieruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, pok. 28, w godz. 8-14, tel. (16) 624-86-32, można również zapoznać się z dokumentacją geodezyjno-prawną dotyczącą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów bez obowiązku podania przyczyny.