Życie Podkarpackie nr 7/2020 Życie Podkarpackie nr 7/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 54/2020, Niedziela 23 lutego 2020 r., Romany i Damiana
Opublikowano
Lubaczów
[Ogłoszenie] o drugiej licytacji nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym oraz murowanym budynkiem, budynkami gospodarczymi oraz drewutnią, położonej w miejscowości Stare Sioło (Lubaczów)
Lubaczów

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie Marcin
Saramaga - Kancelaria Komornicza w Lubaczowie nr I zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
17.10.2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego
w Lubaczowie w sali nr: 3 odbędzie się
D R U G A L I C Y T A C J A
Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW
PR1L/00032982/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie
IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności działki
nr 416/11 o powierzchni 2,3354 ha (Br-PsIV 0,3117 ha, LsIV 0,3485
ha, Lzr-PsIV 0,1131 ha, PsIII 0,2274 ha, PsIV 0,2520 ha, RIIIb 0,4090
ha, RIVa 0,6413 ha, W-Ps IV 0,0324 ha) zabudowanej drewnianym
parterowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy
72,20 m² oraz murowanym budynkiem parterowym ze strychem,
nieużytkowym budynkiem gospodarczym będącym w trakcie
adaptacji na cele mieszkalne o powierzchni użytkowej 85,30 m²,
budynkiem gospodarczym konstrukcji drewnianej (stodoła) o
powierzchni zabudowy 38,50 m² oraz drewutnią o powierzchni
zabudowy 13,40 m2 położonej w miejscowości Stare Sioło, gmina
Oleszyce, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika Marcina Borkowskiego.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 116 300,00 zł. Cena
wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości
oszacowania, tj. kwotę: 77 534,00 zł. Przystępujący do licytacji
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny
oszacowania nieruchomości, tj. 11 630,00 zł najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg.