Życie Podkarpackie nr 7/2020 Życie Podkarpackie nr 7/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 54/2020, Niedziela 23 lutego 2020 r., Romany i Damiana
Opublikowano
Lubaczów
[Ogłoszenie] o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, położoną w miejscowości Oleszyce, przy ul. Kościuszki (Lubaczów)
Lubaczów

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie Marcin
Saramaga - Kancelaria Komornicza w Lubaczowie nr I zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
17.10.2019 o godz. 10.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego
w Lubaczowie w sali nr: 3 odbędzie się
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW
PR1L/00009532/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie
IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności działki
nr 133 o powierzchni 0,0459 ha (Br-PsIII) zabudowanej wolno
stojącym murowanym parterowym z poddaszem użytkowym
jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej
85,10 m², murowanym parterowym budynkiem gospodarczym o
powierzchni użytkowej 45,10 m² oraz murowanym parterowym
budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 20,00 m2,
położonej przy ul. Kościuszki 5 w miejscowości Oleszyce, gmina
Miasto Oleszyce, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 89 000,00 zł. Cena
wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości
oszacowania tj. kwotę: 66 750,00 zł. Przystępujący do licytacji
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości Przystępujący
do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 %
ceny oszacowania nieruchomości tj. 8 900,00 zł najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg.