Życie Podkarpackie nr 7/2020 Życie Podkarpackie nr 7/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 54/2020, Niedziela 23 lutego 2020 r., Romany i Damiana
Opublikowano
Lubaczów
[Ogłoszenie] o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki położone w miejscowości Jędrzejówka (Lubaczów)
Lubaczów

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie
Marcin Saramaga - Kancelaria Komornicza w Lubaczowie nr I
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art.
955 kpc, że w dniu 17.10.2019 r. o godz. 11.00 w Wydziale
Cywilnym Sądu Rejonowego w Lubaczowie w sali nr: 3 odbędzie się
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW
PR1L/00041875/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w
Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo
własności niezabudowanej działki nr 691 o powierzchni
0,4570 ha (LsVI 0,0404 ha, RIVa 0,1748 ha, RIVb 0,1151 ha,
RV 0,1267 ha) oraz działki nr 387 o powierzchni 0,6660
ha
(RIVa) położonej w miejscowości Jędrzejówka, gmina
Narol – obszar wiejski, powiat lubaczowski, województwo
podkarpackie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 22
700,00
zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 17 025,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.
2270,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.