Życie Podkarpackie nr 8/2020 Życie Podkarpackie nr 8/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 58/2020, Czwartek 27 lutego 2020 r., Gabriela i Anastazji
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Duńkowiczki (Orły)
Orły

Wójt Gminy Orły informuje,
że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły (www.bip.ugorly.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły ul. Przemyska 3 i miejscowości Duńkowiczki zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 289/6 o pow. 0.2561 ha obr. Duńkowiczki gmina Orły, wchodzącej w skład nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00049221/0.

Nieruchomość przeznaczona zgodnie z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną lub na budowę budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną.
Przetarg odbędzie się dnia 24.09.2019 r. w sali narad (pokój nr 9) o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Orły.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 104.258,00 zł (słownie: sto cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) netto plus VAT 23%.
Wadium w wysokości. 10.500,00 zł, należy wpłacić w pieniądzu na konto nr 28 9113 1027 2005 3000 0045 0004 Bank Spółdzielczy w Żurawicy Oddział w Orłach, najpóźniej do 20.09.2019 r.
D o d a t k o w e i n f o r m a c j e m o ż n a u z y s k a ć
w Urzędzie Gminy Orły przy ul. Przemyska 3, 37-716 Orły, pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu oraz pod nr telefonu (16) 6712693 w. 23.