Życie Podkarpackie nr 8/2020 Życie Podkarpackie nr 8/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 58/2020, Czwartek 27 lutego 2020 r., Gabriela i Anastazji
Opublikowano
Jarosław
[Ogłoszenie] o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Czerniawka (Laszki)
Laszki

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Laszki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionej
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Laszki:

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach – pokój nr 8.
Wadium jest płatne w pieniądzu do dnia 19 września 2019 r. na konto Urzędu Gminy Laszki nr 13911310430000000000130022 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy O/Laszki (liczy się data wpływu wadium na konto).

Pełne informacje dotyczące nieruchomości gruntowej oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.laszki.itl.pl/bip.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Laszkach lub tel. (16) 6285046 wew. 108.