Życie Podkarpackie nr 50/2019 Życie Podkarpackie nr 50/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 347/2019, Piątek 13 grudnia 2019 r., Łucji i Otylii
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg z ogłoszenia] o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żurawica, stanowiącej własność Gminy Żurawica (Żurawica)
Żurawica

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
WÓJT GMINY ŻURAWICA
Ogłasza I przetarg ustny ograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żurawica, stanowiącą własność Gminy Żurawica

Dla terenu, na którym położona jest działka, nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żurawica, obszar, na którym położna jest działka 1899/10, stanowi tereny osiedleńcze z usługami rozproszonymi.
Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 28.08.2019 r. (środa), o godzinie. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pokój nr 17. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 366/61, 366/49, 1858/3, z których zapewniony będzie bezpośredni dostęp do zbywanej nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium, które zostało określone w tabeli. Wadium należy wpłacić do dnia: 23.08.2019 r.
Wadium może być wniesione w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, zgodnie z tabelą. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy Żurawica.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica – ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, na stronie Gminy Żurawica w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go w Sołectwie Żurawica. Szczegółowe informacje dotyczące w.w. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 17 lub telefonicznie pod nr. 16 671 32 36.