Życie Podkarpackie nr 50/2019 Życie Podkarpackie nr 50/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 347/2019, Piątek 13 grudnia 2019 r., Łucji i Otylii
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg z ogłoszenia] o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonymna sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Buszkowiczki, stanowiących własność Gminy Żurawica (Żurawica)
Żurawica

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
WÓJT GMINY ŻURAWICA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Buszkowiczki, stanowiących własność Gminy Żurawica:

Dla powyższych działek Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi Księgę Wieczystą nr: PR1P/00057023/1.
Dla terenu, na którym położone są działki, został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Buszkowiczki I/2005”. Zgodnie z treścią tego planu działki leżą w terminie oznaczonym symbolem 2MN – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27.08.2019 r. (wtorek), o godzinie. 900w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-700 Żurawic a, pokój nr 17 i prowadzony będzie według kolejności w tabeli. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium, które zostało określone w tabeli. Wadium należy wpłacić do dnia: 22.08.2019 r.
Wadium może być wniesione w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, zgodnie z tabelą. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy Żurawica.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica – ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, na stronie Gminy Żurawica w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go w Sołectwie Buszkowiczki. Szczegółowe informacje dotyczące w.w. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 17 lub telefonicznie pod nr. 16 671 32 36.