Życie Podkarpackie nr 50/2019 Życie Podkarpackie nr 50/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 347/2019, Piątek 13 grudnia 2019 r., Łucji i Otylii
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg z ogłoszenia] o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bolestraszyce stanowiących własność Gminy Żurawica (Żurawica)
Żurawica

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
WÓJT GMINY ŻURAWICA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bolestraszyce, stanowiącej własność Gminy Żurawica:

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi Księgę Wieczystą nr: PR1P/00055145/8.
Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość opisana w pkt 1, został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bolestraszyce I/2009”. Zgodnie z treścią tego planu, działka 752/237, oznaczona symbolem 1 R, przeznaczona jest na cele rolnicze bez prawa zabudowy.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13.08.2019 r. (wtorek), o godzinie. 900w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, 37-700 Żurawica, pokój nr 17. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium, które zostało określone w tabeli. Wadium należy wpłacić do dnia: 08.08.2019 r.
Wadium może być wniesione w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, zgodnie z tabelą zamieszczoną w pkt 1 niniejszego ogłoszenia. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy Żurawica.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica – ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, na stronie Gminy Żurawica w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go w Sołectwie Bolestraszyce. Szczegółowe informacje dotyczące w.w. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 17 lub telefonicznie pod nr. 16 671 32 36.