Życie Podkarpackie nr 21/2020 Życie Podkarpackie nr 21/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 150/2020, Piątek 29 maja 2020 r., Teodozji i Magdaleny
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg z ogłoszenia] o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasiczyn, położonej w obrębie Tarnawce (Krasiczyn)
Krasiczyn

W Y C I A G Z OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY KRASICZYN
O PIĄTYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasiczyn położonej w obrębie Tarnawce

1. Przedmiot przetargu: przedmiotem przetargu jest nieruchomość, oznaczona jako działka nr 139/5 o pow. 0,1080 ha, położona w obrębie Tarnawce, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00067629/2.
2. Położenie nieruchomości: nieruchomość położona jest w środkowej części terenów wsi Tarnawce.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Na nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 18.02.2016 znak GKB.6730.27.2015.2. 2016 w której nieruchomość przewidziana jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz pod budowę budynku gospodarczo-garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
4. Opis nieruchomości: Lokalizacja nieruchomości, w środkowej części terenów wsi Tarnawce. Najbliższe sąsiedztwo to tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Nieruchomość w ewidencji gruntów i budynków obrębu Tarnawce wykazana jest jako RIVb .
Nieruchomość z dostępem do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną ogólnodostępną.
5. Nieruchomość bez obciążeń i bez zobowiązań.
6. Cel przetargu: sprzedaż nieruchomości.
7. Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym:
- pierwszy przetarg – 28 lutego 2019 r.,
- drugi przetarg – 10 kwietnia 2019 r.,
- trzeci przetarg – 22 maja 2019 r.,
- czwarty przetarg – 3 lipca 2019 r.
8. Cena wywoławcza nieruchomości (netto) wynosi – 17.901,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset jeden zł 00/100).
9. Kwota minimalnego postąpienia nie może być mniejsza niż – 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100).
10. Niezbędnym warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości – 1.791,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt jeden zł 00/100),
w terminie do dnia 7 sierpnia 2019 r. na konto Gminy Krasiczyn Bank Spółdzielczy w Dynowie 95909310462017017000280010, w taki sposób aby powyższe kwoty na poszczególne działki były na koncie Gminy najpóźniej w dniu 7 sierpnia 2019 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
11. Do ceny osiągniętej w przetargu (netto) zostanie doliczony 23% podatek VAT.
12. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 900,
13. W przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygra przetarg bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy w Kancelarii Notarialnej, Wójt Gminy Krasiczyn odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
14.
Gmina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
15. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie, jak też zostało umieszczone na stronie internetowej www.krasiczyn.pl oraz dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krasiczynie w dniach i godzinach pracy Urzędu, pokój nr 19, tel. 16 671-83-70 w. 15.

Wójt Gminy Krasiczyn
Tadeusz Bobek

nr 21/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium