Życie Podkarpackie nr 21/2020 Życie Podkarpackie nr 21/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 155/2020, Środa 3 czerwca 2020 r., Leszka i Kłotyldy
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o konkursie na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (Przemyśl)
Przemyśl

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM nr 11/2019 z dnia 04.07.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Rada Nadzorcza Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu działając na podstawie § 100 ust. 1 pkt. 15 Statutu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, § 3 pkt. 15 „Regulaminu Rady Nadzorczej Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” oraz „Regulaminu wyboru członków Zarządu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

ogłasza

KONKURS na stanowisko ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DS. GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu z siedzibą przy Wyb. Ojca św. Jana Pawła II 70.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

1 być członkiem Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
2 wyższe wykształcenie, preferowane wykształcenie wyższe techniczne,
3 minimum 10-letni staż pracy zgodny z wykształceniem, w tym co najmniej 5-letni staż na stanowisku kierowniczym,
4 dodatkowym atutem będą kwalifikacje zarządcy nieruchomości,
5 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,
6 oraz wykazać się :
- znajomością prawa spółdzielczego oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
- znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy.
7 Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwa karnoskarbowe, oraz nie może toczyć się przeciwko nim postępowanie karne lub karnoskarbowe.
8 Kandydaci nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stosownie do art. 56 § 3 prawo spółdzielcze oraz zgodnie z art. 57 ustawy prawo spółdzielcze nie mogą być krewnymi lub powinowatymi członków Rady Nadzorczej.
Oferta (zgłoszenie) kandydatów powinna zawierać:
1 CV,
2 list motywacyjny,
3 informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem adres, telefon, e-mail,
4 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5 kserokopie certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
6 kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
7 oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz prawie do korzystania w pełni z praw publicznych,
8 oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu, dokumentom, przestępstwa karnoskarbowe oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karnoskarbowe,
9 oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub zaprzestania jej prowadzenia po wyborze oraz zgodnie z art. 57 ustawy prawo spółdzielcze, o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej,
10 oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu wyboru członków Zarządu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
11 klauzule o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ze zm”.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu” należy składać do dnia 19.08.2019 r. do godz. 1500w sekretariacie Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wyb. Ojca Świętego Jana Pawła II 70, Przemyśl. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2019 r.
2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w siedzibie Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 28.08.2019 r. od godz. 1630.
3. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego.
4. Z Regulaminem wyboru członków Zarządu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz z informacjami o Spółdzielni można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godzinach urzędowania.
5. Rada Nadzorcza w każdym czasie, bez podania przyczyn, może zakończyć postępowanie konkursowe bez wyłonienia kandydatów.