Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 157/2020, Piątek 5 czerwca 2020 r., Walerii i Bonifacego
Opublikowano
Lubaczów
[Ogłoszenie] o pierwszym ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Handlowej (Lubaczów)
Lubaczów

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Lubaczowa
ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 3575/118 o pow. 0,0792 ha stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów, położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Handlowej.

1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW PR1L/00026010/7.
2. Brak aktualnego planu. Zgodnie ze SUiKZP m. Lubaczów działka znajduje się w kompleksie łąk-pastwisk, w granicach terenów zalewowych „wodami stuletnimi”.
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Lubaczowie na zapleczu ul. Handlowej oznaczona w operacie ewidencji gruntów m. Lubaczów jako działka numer 3575/118 o pow. 0,0792 ha.
4. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
5. Cena nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca, zostanie ustalona w wyniku przetargu i wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.
6. Nabywca ponosi koszt sporządzenia aktu notarialnego.
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1500,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 w terminie do dnia 15 lipca 2019r.- za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Miejskiej Lubaczów.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2019r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/.
9. Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej działki przeznaczonej do sprzedaży, do przetargu mogą przystąpić właściciele nieruchomości bezpośrednio przylegających do działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 3575/118, która jest przedmiotem sprzedaży
10. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,
warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium,
- dokument potwierdzający tożsamość,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej,
11. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.
12. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
14. Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.
15. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

nr 22/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium