Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 156/2020, Czwartek 4 czerwca 2020 r., Karola i Franciszka
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie Ostrów 1/2017, terenu położonego w Gminie Przemyśl (Przemyśl)
Przemyśl

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMYŚL z dnia 12 czerwca 2019 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Ostrów 1/2017", terenu położonego w Gminie Przemyśl.

Na podstawie art. 17 pkt 9, pkt 11 i pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.), art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Przemyśl nr XXXIX/201/2017, z dnia 12 maja 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Ostrów 1/2017" terenu położonego w Gminie Przemyśl.

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Ostrów 1/2017", terenu położonego w Gminie Przemyśl oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 czerwca 2019 r. do 12 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Przemyśl, 37-700 Przemyśl ul. Borelowskiego 1, pokój nr 210, piętro Il, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Ostrów 1/2017", terenu położonego w Gminie Przemyśl, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl w dniu 12 lipca 2019 r. pokój nr 210, piętro II, o godzinie 10.00.

Zgodnie z art. 18 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Ostrów 1/2017", terenu położonego w Gminie Przemyśl, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przemyśl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Ostrów 1/2017", terenu położonego w Gminie Przemyśl do publicznego wglądu, można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:
- w.w projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Ostrów 1/2017", terenu położonego w Gminie Przemyśl
- prognozą oddziaływania na środowisko,
- opracowaniem ekofizjograficznym,
- stanowiskami organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji
i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Ostrów 1/2017", terenu położonego w Gminie Przemyśl.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.). Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do 26 lipca 2019r., na piśmie do Wójta Gminy Przemyśl, 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, ustnie do protokołu lub w postaci elektronicznej na adres: inwestycje@gminaprzemysl.home.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w formie elektronicznej:
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 700):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przemyśl

Wójt Gminy Przemyśl

nr 22/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium