Życie Podkarpackie nr 7/2020 Życie Podkarpackie nr 7/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 54/2020, Niedziela 23 lutego 2020 r., Romany i Damiana
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Bolestraszyce (Żurawica)
Żurawica

WÓJT GMINY ŻURAWICA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 2204 t.j.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. - w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), oraz Uchwały Nr V/36/19 Rady Gminy Żurawica z dnia 1 marca 2019 r.

ogłasza I przetarg ustny ograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Bolestraszyce, stanowiących własność Gminy Żurawica

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, pokój nr 17.
Powyższa działka zostanie obciążona służebnością gruntową, polegającą na prawie odprowadzenia wód opadowych istniejącym rowem melioracyjnym, zgodnie z mapą z projektem podziału przyjętą do zasobu Starosty Przemyskiego nr OŚG-VNI-6831.3.2019 z dnia 24.01.2019 r. Sprzedaż następuje na powiększenie działek istniejących, dla właścicieli działek przyległych. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto w.w. nieruchomości należy wpłacić do dnia 14 czerwca 2019 r. w kasie Urzędu Gminy W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki podany w ww. tabeli). Wadium wniesione przez osobę, która nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, wliczone jest na poczet ceny nabycia. Jeśli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącymi przedmiotem przetargu, w przypadku konieczności wznowienia granic potencjalny nabywca zobowiązuje się do wykonania tej czynności na własny koszt. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące w.w. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 17 lub telefonicznie pod nr. (16) 671 32 36.