Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 158/2020, Sobota 6 czerwca 2020 r., Pauliny i Laury
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg z ogłoszenia] o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasiczyn, położonych w obrębie Tarnawce (Krasiczyn)
Krasiczyn

W Y C I Ą G Z OGŁOSZENIA
WÓJTA GMINY KRASICZYN O TRZECICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasiczyn położonych w obrębie Tarnawce

1. Przedmiot przetargu: przedmiotem przetargu są nieruchomości, oznaczone jako działki: nr 139/4 o pow. 0,1227 ha, nr 139/5 o pow. 0,1080 ha i nr 139/6 o pow. 0,1438 ha, położone w obrębie Tarnawce, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00067629/2.
2. Położenie nieruchomości: lokalizacja nieruchomości, w środkowej części terenów wsi Tarnawce.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Na nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 2016-02-18 znak GKB.6730.27.2015.2. 2016, w której nieruchomości przewidziane są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz pod budowę budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
4. Opis nieruchomości: Lokalizacja nieruchomości, w środkowej części terenów wsi Tarnawce. Najbliższe sąsiedztwo to tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej . Nieruchomości w ewidencji gruntów budynków obrębu Tarnawce wykazane są jako RIVb. Nieruchomości z dostępem do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną ogólnodostępną.
5. Nieruchomości bez obciążeń i bez zobowiązań.
6. Cel przetargu: sprzedaż nieruchomości.
7. Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym:
- pierwszy przetarg - 28 lutego 2019 r.
- drugi przetarg - 10 kwietnia 2019 r.
8. Cena wywoławcza nieruchomości (netto) wynosi :
- dla działki nr 139/4 o pow. 0,1227 ha - 20.337,75 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści siedem zł 75/100),
- dla działki nr 139/5 o pow. 0,1080 ha - 17.901,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćsetjeden zł 00/100)
- dla działki nr 139/6 o pow. 0,1438 ha - 23.835,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć zł 00/100).
9. Kwota minimalnego postąpienia nie może być mniejsza niż:
- na działkę nr 139/4 o pow. 0,1227 ha - 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć zł 00/100),
- na działkę nr 139/5 o pow. 0,1080 ha -180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100).
- na działkę nr 139/6 o pow. 0,1438 ha - 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści zł 00/100).
10. Niezbędnym warunkiem udziału w przetargach jest wpłacenie wadium w wysokości:
- na działkę nr 139/4 o pow. 0,1227 ha - 2.034,00 zł (słownie: dwa tysiące trzydzieści cztery zł 00/100),
- na działkę nr 139/5 o pow. 0,1080 ha - 1.791,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt jeden zł 00/100),
- na działkę nr 139/6 o pow. 0,1438 ha - 2.384,00 zł, (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery zł 00/100),
w terminie do dnia 17 maja 2019 r. na konto Gminy Krasiczyn Bank Spółdzielczy w Dynowie 95909310462017017000280010 w taki sposób, aby powyższe kwoty na poszczególne działki były na koncie Gminy najpóźniej w dniu 17 maja 2019 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
11. Do cen osiągniętych w przetargach (netto) zostanie doliczony 23% podatek VAT.
12. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie w dniu 22 maja 2019 r.
- na działkę nr 139/4 - o godz. 900 ,
na działkę nr 139/5 - o godz. 1000 ,
- na działkę nr 139/6 - o godz. 1100 .
13. W przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygra przetarg, bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy w Kancelarii Notarialnej, Wójt Gminy Krasiczyn odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
14. Gmina zastrzega sobie prawo odwołania przetargów w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
15. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie, jak też zostało umieszczone na stronie internetowej www.krasiczvn.pl oraz dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krasiczynie w dniach i godzinach pracy Urzędu, pokój nr 19, tel. 16 671-83-70 w. 15.

nr 22/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium