Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 158/2020, Sobota 6 czerwca 2020 r., Pauliny i Laury
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Bolestraszyce i Żurawica (Żurawica)
Żurawica

WÓJT GMINY ŻURAWICA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Bolestraszyce i Żurawica, stanowiących własność Gminy Żurawica

Miejscowość

Oznaczenie
nieruchomości
w ewidencji
gruntów

Powierz-
chnia

[ha]

Przeznaczenie

wg. planu

Rodzaje,
klasy
i pow.
użytków
w działce

Numer
Księgi
Wieczystej

Cena

Wywoławcza

Nieruchomości

(netto)
+ 23% vat

Godzina
przetargu

Bolestraszyce

760/23

0,1418

Tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

Ps III

PR1P/00109053/0

41 864,00

900

760/24

0,1216

35 949,00

930

760/25

0,1218

36 008,00

1000

760/28

0,1256

37 121,00

1030

Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, pokój nr 17.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w.w. nieruchomości należy wpłacić do dnia 10 maja 2019 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004.
W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki podany w ww. tabeli). Wadium wniesione przez osobę, która nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, wliczone jest na poczet ceny nabycia. Jeśli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącymi przedmiotem przetargu, w przypadku konieczności wznowienia granic potencjalny nabywca zobowiązuje się do wykonania tej czynności na własny koszt.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące w.w. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 17 lub telefonicznie pod nr. 16 671 32 36.

nr 22/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium