Życie Podkarpackie nr 42/2019 Życie Podkarpackie nr 42/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 295/2019, Wtorek 22 października 2019 r., Filipa i Kordulii
Opublikowano
Lubaczów
[Ogłoszenie] o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Basznia (Lubaczów)
Lubaczów

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej niezabudo­wanej o powierzchni 4,2000 ha, stanowiącej część działki oznaczonej nr ewid. gruntów 173/1 będącej własnością Gminy Lubaczów, położonej w miejscowości Basznia Górna, objętej Księga wieczystą nr PR1L/00030469/8 z przeznaczeniem terenu pod zabudowę usługową, zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy znak: IKR.6730.21.2018 oraz opracowaną dokumentacją projektową.

1. CENA WYWOŁAWCZA:
Cena wywoławcza stanowiąca minimalny miesięczny czynsz dzierżawny netto wynosi 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100), co daje brutto 2 583,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złotych.) zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne przeznaczone pod działalność gospodarczą.
Ustalony w licytacji czynsz dzierżawny podlegać będzie waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

2. TEMIN PRZETARGU:
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr ewid. gruntów 173/1 o powierzchni 4,2000 ha odbędzie się w dniu 19.04.2019 r. w Urzędzie Gminy Lubaczów w pok. nr 15 o godz. 900. Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej brutto.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego tj. 130,00 zł brutto do dnia 15.04.2019 r. na konto Urzędu Gminy Lubaczów prowadzone przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Nr 70 9101 0003 2001 0007 1954 0004 lub w kasie Urzędu Gminy Lubaczów do godz. 1400 pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Gminy Lubaczów. Wadium oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
W razie uchylenia się przez wyłonionego w drodze przetargu dzierżawcę od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

3. UDZIAŁ W PRZETARGU:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne niepodsiadające osobowości prawnej, które wpłacą wadium w wymaganym terminie.

4. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA DZIERŻAWCY:

1) Dzierżawca zobowiązany będzie do zabudowy przedmiotowej działki zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy oraz opracowaną dokumentacją projektową, którą zobowiązany będzie nabyć odpłatnie od Wydzierżawiającego.

2) Dzierżawca zobowiązany będzie do odpłatnego nabycia od Wydzierżawiającego budynków przeznaczonych do postawienia na przedmiotowej działce celem realizacji inwestycji objętej opracowaną dokumentacją projektową. W związku z czym zawarta zostanie umowa przedwstępna warunkowa nabycia tychże budynków.

3) W terminie do dwóch lat od daty podpisania umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji inwestycji pod rygorem rozwiązania umowy.

4) Oferent przed przystąpieniem do przetargu ma możliwość zapoznania się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu dzierżawy oraz opracowaną dokumentacją projektową.

5) Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w postępowaniu przetargowym zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

5) Wójt Gminy Lubaczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w całości bez podania przyczyny zgodnie z § 16 pkt 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.2014 r., poz. 1490 z późn. zm.),


Szczegółowych informacji dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów – Referat Infrastruktury Komunalnej, B. Kopciuch pok. nr 15 B. 16 6321684 wew.25 lub K. Goniak pok. Nr 7 16 6321684 wew. 33.