Życie Podkarpackie nr 20/2019 Życie Podkarpackie nr 20/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2019, Poniedziałek 20 maja 2019 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Jarosław
[Wyciąg z ogłoszenia] o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5
Jarosław

WÓJT GMINY JAROSŁAW

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław.
OGŁASZA I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 15.04.2019 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro na sprzedaż:
- o godz. 10 00 na sprzedaż – nieruchomości budowlanej niezabudowanej bez dojazdu położonej w obrębie Sobiecin, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 82/33 o pow. 0,0804 ha – uwidoczniona w KW PR1J/00077228/8 – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Wschód” położone w konturze o symbolu 1.MN.44 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza wynosi 21220,00 zł brutto – wadium wynosi 2100,00 zł.
- o godz. 10 02 na sprzedaż – nieruchomości budowlanej niezabudowanej bez dojazdu położonej w obrębie Sobiecin, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 98/60 o pow. 0,0259 ha – uwidoczniona w KW PR1J/00010030/6 – wg MPZP „Obszar Wschód” położone w konturze o symbolu 1.MN.44 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza wynosi 7380,00 zł brutto – wadium wynosi 800,00 zł.
OGŁASZA II - nieograniczony przetarg ustny w dniu 15.04.2019 r. (informując jednocześnie, że I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 07.02.2019 r.) w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro na sprzedaż:
- o godz. 10 06 na sprzedaż nieruchomości budowlanych (niezabudowanych) położonych w Wólce Pełkińskiej - uwidocznionych w KW PR1J/00052912/9 – wg MPZP „Obszar Północ” położoną częściowo w konturze o symbolu 2.RM.33 – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych i częściowo położona w konturze o symbolu 3.KDW.7 – tereny dróg wewnętrznych – oznaczona jako działka nr 1457/4 o pow. 0,1157 ha, cena wywoławcza 32800,00 zł brutto – wadium wynosi 3300,00 zł,
- o godz. 10 08 na sprzedaż nieruchomości budowlanej (niezabudowanej) położonej w Sobiecinie - uwidocznionej w KW PR1J/00055656/7 – wg MPZP „Obszar Wschód” położonej w konturze o symbolu 2.U.8 - z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne - oznaczonej jako - działka nr 182/4 o pow. 0,07 ha, cena wywoławcza 21600,00 zł brutto – wadium wynosi 2200,00 zł,
- o godz. 10 10 na sprzedaż nieruchomości budowlanej (niezabudowanej) położonej w Morawsku –uwidocznionej w KW PR1J/00063352/5 – wg MPZP „Obszar Południe” położonej w konturze o symbolu 2.RM.50 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy zagrodowej - oznaczonej jako działka nr 269/8 o pow. 0,09 ha, cena wywoławcza 10300,00 zł brutto - wadium wynosi 1100,00 zł,
OGŁASZA III - nieograniczony przetarg ustny w dniu 15.04.2019 r. (informując jednocześnie, że I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22.11.2018 r., a II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 07.02.2019 r.) w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro na sprzedaż:

- o godz. 10 12 na sprzedaż nieruchomości budowlanej (zabudowanej budynkiem murowanym) położonej w Makowisku – w skład której wchodzą działki: działka nr 360/72 o pow. 0,03 ha i działka nr 360/141 o pow. 0,01 ha – uwidocznionej w KW PR1J/00068465/5 – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Wschód” położone w konturze o symbolu 1.MW.2 – tereny zabudowy wielorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek: 360/72 i 360/141 o łącznej pow. 0,04 ha wynosi 60 000,00 zł brutto – wadium wynosi 6000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 09.04.2019 r. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Gminy Jarosław lub na rachunek bankowy Gminy Jarosław w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Jarosław nr 03 2030 0045 1110 0000 0094 6480 - podając miejscowość i nr działki, na którą jest wpłacane wadium (decyduje data wpływu wadium na konto Gminy Jarosław). Pełna treść ogłoszenia o przetargach została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, a ponadto została opublikowana na stronie internetowej Gminy Jarosław http://www.jaroslaw.samorzad.pl/ w zakładce ogłoszenia i przetargi i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarosław http://www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Przetargi/2Przetargi na nieruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, pok. 28, w godz. 8-14-tej, tel. (16) 624-86-32, można również zapoznać się z dokumentacją geodezyjno-prawną dotyczącą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów bez obowiązku podania przyczyny.