Życie Podkarpackie nr 29/2019 Życie Podkarpackie nr 29/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 199/2019, Czwartek 18 lipca 2019 r., Kamila i Szymona
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o pierwszej licytacji nieruchomości niezabudowanej (Przemyśl)
Przemyśl
OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl ul. Moniuszki 10/8, tel. 166786752; mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:

w dniu 05 marca 2019 r., o godzinie 11.00
w sali nr 112 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
Udziału (wynoszącego 1/4) w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 48/31 położoną w obrębie nr 0011 Prałkowce w gminie Krasiczyn, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00061720/8.
Zgodnie z rejestrem gruntów powierzchnia w.w. nieruchomości ogółem wynosi 0,08 ha, a jej przeznaczenie oznaczone jest jako PsII - pastwiska trwałe. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasiczyn przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze terenów przewidywanych do zabudowy osiedleńczej.

Suma oszacowana ustalona została na kwotę: 10.930,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania i wynosi:
8.197,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę 1.093,000 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego:
PKO BP SA O/Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.