Życie Podkarpackie nr 29/2019 Życie Podkarpackie nr 29/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 199/2019, Czwartek 18 lipca 2019 r., Kamila i Szymona
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o pierwszej licytacji działki niezabudowanej (Przemyśl)
Przemyśl
OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl
ul. Moniuszki 10/8, tel. 166786752; mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:
w dniu 06 marca 2019 r., o godzinie 12.30
w sali nr 112 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
Nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 728, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura - obręb nr 206, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00099261/7.
Zgodnie z rejestrem gruntów powierzchnia w.w. nieruchomości wynosi 0,1367 ha i stanowi pastwiska trwałe (PsIII na powierzchni 0,0246 ha) oraz grunty orne (RIIIa na powierzchni 0,1121 ha).
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego „Zielonka 1” około 64% działki znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 9MN/U stanowiącym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, natomiast pozostała jej część położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 2 ZPN obejmującym tereny zieleni nieurządzonej.

Suma oszacowania nieruchomości ustalona jest łącznie na kwotę: 66.599,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania i wynosi: 49.949,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 6.659,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego:
PKO BP SA O/Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.