Życie Podkarpackie nr 26/2019 Życie Podkarpackie nr 26/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 177/2019, Środa 26 czerwca 2019 r., Jana i Pawła
Orlen zdrapka
Opublikowano
Lubaczów
[Ogłoszenie] o pierwszeym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 3472/22 (Lubaczów)
Lubaczów

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Lubaczowa
ogłasza
I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 3472/22 o pow. 0,3057 ha stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów, położonej w Lubaczowie przy ul. Kraszewskiego

1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW PR1L/00026010/7.
2. Brak aktualnego planu.  Zgodnie  ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   m. Lubaczów działka położona jest w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
3.Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Lubaczowie przy ul. Kraszewskiego oznaczona w operacie ewidencji  gruntów  m. Lubaczów jako działka  numer 3472/22 o pow. 0,3057 ha.
4. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 127 500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset  złotych).
5. Cena  nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca,  zostanie  ustalona  w  wyniku  przetargu i wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.
6. Nabywca ponosi  koszt sporządzenia aktu notarialnego.
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12 750,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 w terminie do dnia 8 lutego 2019r.- za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Miejskiej Lubaczów.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2019r. o godz. 900  w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/.
9. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy  zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,  warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium,
- dokument potwierdzający tożsamość,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej,
10. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.
11. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
13.Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.
14. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.